ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు చాలా రోజుల తర్వాత పోస్టల్ శాఖలో భారీగా ఉద్యోగాలు భర్తీ

Posts Name

BPM, ABPM/DakSevak

Educational Qualification

10th Class Pass

Total Vacancies

1,716 Posts

Online Application

02-05-2022 To 05-06-2022

Online Application Fee

All Candidates Rs.100/-

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు ఈ అవకాశం మిస్ అయితే మళ్ళీ రాదు వెంటనే అప్లయ్ చేయండి.

Official Notification

Online Application