ప్రముఖ కంపెనీ అయిన INFOSYS 5౦,౦౦౦ పోస్టులు  భర్తీకి ఆహ్వానం

ప్రముఖ కంపెనీ అయిన INFOSYS 5౦,౦౦౦ పోస్టులు  భర్తీకి ఆహ్వానం

2021 March 31 2,59,619 నియమించారు 

2021 March 31 2,59,619 నియమించారు 

2021 December 31 2,69,097 నియమించారు 

2021 December 31 2,69,097 నియమించారు 

2022 March 31 3,14,015 నియమించారు 

2022 March 31 3,14,015 నియమించారు 

2022 December 31 3,64,015 నియమించనున్నారు 

2022 December 31 3,64,015 నియమించనున్నారు 

Quelifications B.E., B.Tech  MCA,M.sc, BCA, BA, BSc Any Degree 

Quelifications B.E., B.Tech  MCA,M.sc, BCA, BA, BSc Any Degree 

Per Annum 2,50,000/- to 3,50,000/-

Per Annum 2,50,000/- to 3,50,000/-

Jntujobadd.com