తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు చాలా రోజుల తర్వాత పోస్టల్ శాఖలో భారీగా ఉద్యోగాలు భర్తీ

Vacancies Names

BPM, ABPM/DakSevak

Number of Vacancies

Total Posts 1,226

Online Application

02-05-2022 To 05-06-2022

 Application Fee

All Candidates Rs.100/-

Age

18 Years To 40 Years

తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు ఈ అవకాశం మిస్ అయితే మళ్ళీ రాదు వెంటనే అప్లయ్ చేయండి

Official Notification

Online Application